Nyheter

Logistic City – nytt logistikområde vid Arlanda

I anslutning till våra största flygplatser finns goda möjligheter att utveckla fastigheter för hotell och kontor samt för mötesverksamhet, logistik och annan service.

Fastighetsbildningar kan med tiden bli betydande och skapa verkliga flygplatsstäder, vilket är på väg att ske kring Arlanda  – Airport City Stockholm

Som vägledning för utvecklingen – både av själva flygplatserna och av flygplatsstäderna – finns planer och visioner.

För Arlanda finns en masterplan som visar för vilka funktioner olika markytor används och hur de kan utvecklas för framtiden. Detta är viktigt för de funktioner som hör till flygplatsverksamheten, men även för de kommersiella fastigheterna.

Förutom masterplaner finns visioner, bland annat Vision 2050 för Arlanda som ger visionsbilder för hur långt utvecklingen kommit 2050. Masterplanen och visionen visar inga detaljer för fastighetsutvecklingen, men för delområden tas fördjupade planer fram efterhand.

En uppgift för Swedavia Real Estate är att i tidiga skeden kartlägga fastighetsbehov och utvecklingsmöjligheter. I en avslutande fas kan Real Estate sälja fastigheten till en långsiktig ägare.

Swedavia har under senare år visat att man är duktiga på att bygga hotell och kontor, och tillsammans med partners även logistikområden. Vid Arlanda uppfördes Clarion Hotel som stod klart 2012. Kontorsfastigheten Office One i två huskroppar slutfördes 2018. Och i början av 2020 kunde Comfort Hotel invigas.

– Nyckeltal visar att det kommer att finnas behov av ytterligare hotell vid Arlanda, speciellt kopplat till den kongressanläggning som vi planerar för. I detta projekt kommer vi att redan i tidigt skede samarbeta med en operatör och en framtida ägare, säger Stefan Stenberg.

Nu gör Swedavia Real Estate en förstudie för en byggnation på en ledig tomt vid Office One. Där kan det bli möjligt att uppföra en huskropp med både kongresslokaler och hotell. Tanken är att bygga en kongressanläggning som omfattar cirka 13000 kvadratmeter för 4000 besökare.

– Vi vill utveckla Arlanda som mötesplats. Med Arlanda som ett mycket viktigt kommunikationsnav för flera olika transportslag är intresset väldigt stort för att kunna arrangera bland annat större kongresser här, säger Stefan Stenberg.

Han gör också bedömningen att behovet av kontor kommer att öka, i alla fall om flygtrafiken ökar som planerat. Flygbolagens personal liksom övriga funktioner och samarbetspartners behöver mer kontorsytor och lokaler.

Logistic City

Swedavia Real Estate utvecklar ett nytt logistikområde på ledig mark mellan Arlandas befintliga logistikområde Cargo City och europaväg E4, det vill säga öster om europavägen. Området heter Logistic City och kan komma att omfatta närmare en miljon kvadratmeter. Idag finns detaljplan för cirka 150000 kvadratmeter BTA. Man har kommit långt i projekteringen av infrastrukturen, det vill säga vägar, markinstallationer och dagvattenhantering i den detaljplanelagda delen.

För närvarande har man diskussioner med en intresserad exploatör. Området lämpar sig för logistik, en verksamhet som har ökat kraftigt bland annat tack vare ökande flygfrakt. Logistic City passar också för lätt industriverksamhet, datahallar med mera.

Logistiksatsningen på Arlanda är för närvarande det mest mogna projektet i närtid hos Swedavia Real Estate. Trots den pågående pandemin finns ett fortsatt stort intresse för de möjligheter som logistikfastigheter i attraktiva lägen innebär för både lager och logistik.

Foto: Tim Meier

På bilden: Comfort Hotel Arlanda Airport