Nyheter

Krokoms kommun sparar miljoner genom långsiktig lösning med luftrening

Dvärsätts skola i Krokoms kommun har sedan 90-talet byggts ut i etapper. Efter felaktigt utförda om- och tillbyggnader uppstod problem med fuktskador och mögel.

En kraftig mögelpåväxt ledde till försämrad luft med dålig lukt vilket orsakade oro på skolan och risk för ohälsa. För att förebygga denna risk och minska oron agerade kommunen snabbt och tog beslut om att placera ut luftrenare som på kort tid förbättrade inomhusluften. Den långsiktiga lösningen med luftrening gör att kommunen inte behöver genomföra ombyggnationer av skolan vilket innebär mångmiljonbesparingar.

Dvärsätt är en tätort i Krokoms kommun i Jämtlands län som de senaste åren vuxit kraftigt tack vare många nybyggnationer. I en kommun där en femtedel av invånarna är 12 år eller yngre är en bra och trygg skolmiljö viktigt.

Dvärsätts skola är en F-6 skola där den ursprungliga byggnaden stod klar 1992. Den byggdes ut i en första etapp 1997, följt av en andra etapp 2011. Skolan har en total storlek på cirka 3 200 kvm och av dessa är det i ca 300 kvm som kommunen ställts inför problem med fuktskador och mögel orsakat av felaktigt utförda om- och tillbyggnader.

Nina Olofsson som är Byggprojektledare på Plan- och fastighetsavdelningen i Krokoms kommun berättar om vad som orsakade problemen med inomhusluften.

– När man byggde ut skolan i etapp 1 byggdes den nya delen lägre och en ståndskiva mellan det nya taket och befintlig yttervägg monterades då felaktigt. Detta ledde till att vatten rann från skivan och in i ytterväggen vilket orsakade fuktskador. Att takets lutning bara är 14 grader gjorde också att avrinningen blev dålig. Att det tak som lades vid den första utbyggnadsetappen blev undermåligt isolerat, med endast 20 cm skivor som sedan glidit ifrån varann, resulterade i både isbildning och vattenskador. Vid etapp 2 inträffade en vattenskada på en toalett. Golvet fick brytas upp torkas och återställas, men då syllar som varit blöta inte byttes ut ledde detta till mögelpåväxt. Mycket påväxt har också påträffats i vägg och tak mellan den ursprungliga byggnaden och den utbyggnad som skedde i etapp 1.

Agerade snabbt och tog partikelprover

Nina Olofsson arbetade inte på kommunen under den tid som om- och utbyggnaderna skedde, men konstaterar att det är ett antal misstag som orsakat problem med inomhusluften. Den kraftiga mögelpåväxten ledde till en försämrad luft med dålig lukt och det uppstod också en oro på skolan om det skulle finnas en risk för ohälsa.

– Ändå tycker jag att verksamheten tog det väldigt lugnt, och en anledning var att vi snabbt såg till att det togs partikelprover. Partikelproverna visade på en relativt liten mängd mögelsporer i luften, men vi var ändå beredda att sätta in åtgärder för att minska andelen ytterligare, förebygga risk för ohälsa och minska oron på skolan, säger Nina Olofsson.

Kommunens beslut blev att under sommaren 2019 placera ut ett antal luftrenare från företaget Genano AB. Resultatet blev en snabb förbättring av inomhusluften vilket bekräftas av Annika Widén som är rektor på skolan.

– Visst upplever vi att det är bättre luft nu än tidigare. Den oro som fanns hos personalen innan har minskat och luftrenarna fungerar också bättre än jag förväntade mig när det bl a gäller ljudnivån. Samtidigt är det min förhoppning att kommunen på sikt ska komma till rätta med orsakerna till att vi fick problem med inomhusluften.

”Krokom är ett föredöme bland landets kommuner”

Hos Genano är det inomhusmiljöspecialisten Hans-Olof Backberg som anlitades av Krokoms kommun för att föreslå hur luftrenare och Genano Ren Luft som tjänst skulle hjälpa Dvärsätts skola till en bättre inomhusluft. Hans-Olof är inte van vid att kommuner tar beslut om förebyggande lösningar på det sätt som Krokoms kommun gjort, och han menar att kommunen är ett föredöme.

– Det finns så många skolor där åtgärder sätts in för sent. Ofta har det redan uppstått problem med ohälsa följt av drastiska åtgärder med beslut om kostsamma evakueringar till tillfälliga lokaler. Krokoms kommun har agerat på ett helt annat sätt vilket jag tycker är väldigt positivt. Att man också tänker långsiktigt och valt vår tjänst för ett par år framåt visar att man sätter ett stort värde på vår luftreningsteknik, säger Hans-Olof.

Nyligen har ett 2-årigt avtal tecknats om Genano Ren Luft som tjänst. Under denna period kommer fler prover att tas för att man ska ha full kontroll på partikelnivåer och luftkvaliteten.

Slipper ombyggnader för många miljoner där det inte finns några garantier för resultatet

Krokoms kommun står inför viktiga framtida beslut som rör skolstrukturen. En omfattande skolutredning har genomförts men det återstår för politikerna att ta de avgörande besluten om hur kommunens resurser ska användas. Frågan om nybyggnation kan vara bättre än omfattande renoveringar har diskuterats, och erfarenheten från ett tidigare projekt har inte gjort frågan mindre komplicerad.

– De mögelproblem vi har i Dvärsätts skola kommer inte att försvinna. Vi avvaktar en politisk viljeriktning om det ska satsas på nya lokaler. I väntan på det såg vi det som viktigt att skapa trygghet för verksamheten på skolan och den har vi också fått med Genanos tjänst. Erfarenheten från ett renoveringsprojekt i en annan skola är att omfattande renoveringar till väldigt mycket pengar inte är en garanti för att det blir bra. Ett motsvarande projekt i Dvärsätts skola skulle kosta många miljoner och vi kände att vi inte ville satsa alla de miljonerna i nuläget när det finns en osäkerhet om resultatet. Med luftreningen vinner vi tid samtidigt som verksamheten kan fortsätta i en trygg skolmiljö, avslutar Nina Olofsson.