Nyheter

Historiska kvarteret Johanna i Göteborg omvandlas varsamt

Sedan Hufvudstaden förvärvade den sista pusselbiten i det stora historiska kvarteret mellan Fredsgatan och Hotellplatsen i Göteborg har planeringsarbetet pågått för att ta ett helhetsgrepp och lyfta kvarteret.

Kvarteret Johanna befinner sig ännu i projekteringsfasen. Det är viktigt att gå varsamt fram i arbetet med att omvandla ett kvarter vars olika byggnader har ett åldersspann på över etthundra år. Byggnaderna kommer därför att utformas så att en god helhetsverkan erhålls inom området och med stor hänsyn till kvarterets kulturhistoriska kvaliteter.

– Göteborgarna kommer dock att känna igen sig även efter det att kvarteret är färdigutvecklat, försäkrar Johan Landgren, projektledare på Hufvudstaden.

Projektet innebär att den gamla hörnfastigheten Fredsgatan/Drottninggatan rivs för att ersättas med en ny och den tomma ytan mittemot Palacehuset, ”Johannatomten”, får en ny byggnad. De kvarvarande tre husen blir om- och tillbyggda, men genom att terrassera påbyggnaderna sker ingen drastisk förändring av utseendet nerifrån gatan.

Projektets samtliga kontorsytor ska uppfylla den internationella certifieringen BREEAM-SE, nivå Very Good alternativt Excellent. Redan nu är certifieringsprogrammet klart och skräddarsytt för att kvarteret ska nå så högt som möjligt. Befintliga ytor från olika sekel och med helt olika tekniska förutsättningar skall här samordnas med nybyggda, moderna ytor.

Magnus Nordh på Wikström har samarbetat med Hufvudstaden i många år, men det här utmärker sig på alla sätt, tycker han.

– Det är otroligt spännande att arbeta med ett så stort projekt! Att installera helt nya VVS-lösningar i fem olika fastigheter där gammalt och nytt ska samsas kräver mycket problemlösning och sätter kreativiteten på prov. Men det är otroligt roligt!

Logistisk utmaning

Med tanke på kvarterets placering kommer projektet också att bjuda på enorma logistikmässiga utmaningar. När hela ombyggnationen står klar kommer kvarteret totalt att inrymma ca 44 000 m2BTA, varav ca 15 000 m2 helt nya kommersiella ytor och Kvarteret Johanna att vara ljusare och livligare.

– Genom att modernisera och öppna upp ett kvarter som känts delvis slutet med en bra mix av olika aktiviteter och verksamheter kommer vi att skapa liv och rörelse dygnets alla timmar. Det kommer att påverka hela området positivt, avslutar Johan Landgren.