Nyheter

Ny stadsdel planeras i Umeå

På Norra Ön i Umeå planeras en ny stadsdel med plats för ca 2 800 nya bostäder samt verksamheter. Norra Ön planeras bli en livfull och välkomnande plats mitt i centrala Umeå.

Samråd pågår 5 januari — 4 februari

Detaljplanen för Norra Ön (Ön 1:96 m.fl.) är nu på samråd. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.

Detaljplanens utgångspunkter

Utgångspunkterna för planeringen av Norra Ön togs fram i bred dialog med allmänheten i arbetet med den fördjupade översiktsplanen som antogs 2008.

Blandad bebyggelse: Den nya stadsdelens bebyggelse blir varierad när det gäller användning och gestaltning. Antalet våningar anpassas efter landskapet, den befintliga bebyggelsen och för att skapa bra solförhållanden på gårdar och i offentliga rum.

Bilsnål planering: Broarna binder samman Umeås östra och västra stadsdelar och trafikstrukturen prioriterar gena och attraktiva gång- och cykelförbindelser som förväntas få ned behovet av egen bil.

Bevarande och utveckling av natur och grönstruktur: Planen syftar även till att möjliggöra bevarande av skogens ekologiska funktion som spridningskorridor genom att spara viktiga delar av lövskogen. Planens grönstruktur syftar till att säkerställa goda livsvillkor för djur- och växtliv, främja ekosystemtjänster, erbjuda möjlighet för rekreation i närområdet och säkerställa allmänhetens tillgång till strandområdet.

Attraktiva, trygga och tillgängliga offentliga rum: Det offentliga rummet ska gestaltas utifrån människans behov av social samvaro, aktivitet och lek, men också lugn och ro.

Milstolpar

Början av 2000-talet: planeringen av Ön inleddes och genomfördes med hög delaktighet av umebor och intressenter.

2008: den fördjupade översiktsplan för Ön klar

2013: Umeå kommun Mark och exploatering, ansökte om detaljplan. En lång rad utredningar genomförs. Bland annat har broar, dagvatten, fladdermöss, geoteknik, häckfåglar, naturinventeringar och trafikfrågor utretts. En strukturstudie har gjorts.

2018 bestämdes att Norra Ön också ska vara först ut med innovationsprojektet ”Planering för rörelserikedom” med regeringskansliet som stöd, och även innovationsprojektet ”Nästa generations resor och transporter ur ett stadsbyggnadsperspektiv” genom Vinnova.

Preliminär tidplan

2020: Förslag för detaljplan tas fram

2021: Samråd. Fortsatt arbete med detaljplanen. Granskning.

2021—2022: Antagande av detaljplan.

2021—2025 Projektering av vägar/broar.

2024—2026: Ny bilbro byggs

2025—2029: Gång- och cykelbroar byggs.

2028—2029 Befintlig bilbro upprustas/anpassas för gång-, cykel- och kollektivtrafik.

2026—framåt: Markanvisning, byggnation och inflyttning. Det tar minst 15 år innan alla etapper av Norra Ön är färdigbyggda.

Fakta om Norra Ön

Ett unikt läge mitt i Umeälven med närhet till Umeå centrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå universitets campusområden, järnvägsstationen Umeå Östra och cykelavstånd till flygplatsen.

Ett av de största bostads­projekten i Umeå, 2 500 – 3 000 bostäder med plats för cirka 6 000 boende/ verksamma.

Planeras för flerbostadshus med i snitt 5 våningar.

Cirka 35 hektar = 350 000 kvadratmeter