Nyheter

Pilspetsen – ny stadsdel i Trelleborg

Trelleborgs kommun utlyste under hösten en markanvisningstävling för Pilevallsområdet. Området är beläget i den nordöstra delen av Trelleborgs tätort, i korsningen Allmogevägen – Engelbrektsgatan. Det vinnande förslaget är inlämnat av Kian/Preservia tillsammans med Kjellgren/Kaminsky och passande döpt till Pilspetsen.

En utvärdering av sju inkomna förslag är gjord av en grupp tjänstepersoner från kommunen, bestående av exploateringsingenjörer och stadsarkitekt, vilka i sin tur även tagit hjälp av planarkitekt och bygglovsarkitekt. Flera förslag höll hög kvalitet och hade intressanta lösningar. Tävlingen var jämn mellan flera förslag.

Exploateringschef Mattias Hägg deltog i utvärderingsgruppen och berättar:

– Vi är glada över att många är intresserade och vill delta i uppbyggnaden av det nya attraktiva Trelleborg. Det kom in flera bra förslag och det var inte helt lätt att göra urvalet.

Små lägenheter och café

Det vinnande förslaget innehåller många små lägenheter, 1:or och 2:or som kompletterar övrig bebyggelse i området och skapar variation med förutsättningar för flera att kunna bo i området. På hörnet föreslås ett café som bidrar med liv och rörelse i området och som medför en bra blandning mellan bostäder och verksamheter för hela Pilevallsområdet.

Marie Frid, exploateringsingenjör, lägger till:

– Det vinnande förslaget från Kian/Preservia blir ett modernt komplement i områdets ”mellanköping-karaktär”. Pilevallsområdet ska utvecklas till ett stadsområde som präglas av både folkliv och trygghet, med stort inslag av grönska. Det bedömer vi att Pilspetsen kan bidra till.

Hållbarhet i fokus

Förslaget Pilspetsen har också flera bra lösningar med fokus på hållbarhet. Bland annat är en hög andel av markytan tänkt att bevaras som grönyta, vilket bidrar till grönare upplevelse, renare luft, minskat buller, dagvatteninfiltration och ger möjlighet till rekreation och utevistelse nära bebyggelsen.

Pilevallsområdet

Pilevallsområdet har i många år präglats av Trelleborg AB, som både haft arbetarbostäder och senare även föreningslokaler inom området. Även Pilevallsskolan bidrar till områdets karaktär.

Ny bebyggelse i området ska fylla ett tomrum och knyta samman delar av staden till en bättre helhet, skapa en rytm för stadslivet och bidra till att läka ett av de sår som annars präglar Trelleborgs tätort. På så vis blir Pilspetsen ytterligare en tegelsten i byggandet av det nya, attraktiva Trelleborg.

Markanvisningsavtal

Teamet bakom Pilspetsen har nu ensamrätt att under en begränsad tid och utifrån sitt tävlingsförslag och andra givna förutsättningar förhandla med kommunen om köp av aktuella tomter, fastigheterna Loftgången 3 och 4.