Nyheter

Nya finansieringsmodeller för klimatanpassning av kustnära bebyggelse

I en studie som utförts på uppdrag av Regional kustsamverkan Skåne/Halland visar COWI på nya modeller över hur ansvar och finansiering av åtgärder kan delas mellan enskilda och offentliga aktörer när det gäller strandnära bebyggelse.

I en framtida situation med allt tydligare effekter från klimatförändringar kommer erosion och ökade översvämningar, förändrade vädersituationer och mer frekventa högvatten orsaka större problem.

Länsstyrelsen i Skåne har framfört att flera kustkommuner i Skåne är hårt drabbade av översvämningar och att cirka 23 000 bostadshus och 2 000 tomter idag är hotade till följd av den framtida havsvattenhöjningen. Även Hallands län är genom sin långa kuststräcka mycket utsatt för risker från erosion och översvämning kopplade till framtida stigande havsvattennivåer.

Till följd av den splittrade ansvarsbilden för klimatanpassning är möjligheten till finansiering av åtgärder mot erosion och översvämning idag ofta otillräcklig. Avsaknad av lämpliga finansieringslösningar är en bidragande orsak till att skyddsåtgärder inte genomförs i tillräcklig omfattning. Exempelvis förekommer det situationer med behov av att skydda både enskilda och allmänna intressen.

För dessa situationer finns idag begränsat med tillämpbara finansieringslösningar som medför en rimlig fördelning av kostnadsbördan mellan parterna.

Nya idéer och förslag till finansieringsmodeller

I den studie som utförts på uppdrag av Regional kustsamverkan Skåne/Halland visar COWI på nya modeller över hur ansvar och finansiering av åtgärder kan delas mellan enskilda och offentliga aktörer. Förslagen utgår från befintliga finansieringsmodeller som med vissa justeringar skulle kunna tillämpas för aktuella klimatanpassningsåtgärder, bland annat den kommunala VA-avgiften samt gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen. Inspiration för utveckling av nya finansieringsmodeller har delvis hämtats från utlandet, framförallt Danmark.

– Under arbetets gång har vi upplevt ett stort intresse från ett flertal intressenter. Det har varit tydligt att rapporten välkomnas av många då behovet av lämpliga finansieringslösningar för fler skyddsåtgärder är stort i berörda kustnära områden, säger Mats Ivarsson, projektledare från COWI.

Några av förslagen är tillämpbara redan idag medan andra förslag kräver vidare utredning och ändring av lagstiftning. Detta är något som Regional kustsamverkan Skåne/Halland har valt att gå vidare med i en fördjupad studie tillsammans med COWI. Fokus för studien, som pågår under vintern, är att utreda de juridiska förutsättningarna för kommuner att finansiera klimatanpassningsåtgärder med hjälp av en kommunal avgift.

Läs hela studien:

här.