Nyheter

Intea bygger nytt häkte i Kristianstad

Intea har tecknat ett 25-årigt hyresavtal med Kriminalvården för ett nytt häkte i Kristianstad. Samtidigt har även ett 15-årigt hyresavtal tecknats avseende nya lokaler för frivården och den nationella transporttjänsten. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 15 300 kvm.

Det nya häktet kommer att utgöra en del av det nya rättscentrumet som växer fram i Kristianstad. Byggnaden kommer att uppföras i direkt anslutning till Polismyndighetens och Åklagarmyndighetens lokaler. Av de 15 300 kvm lokalyta kommer häktet att uppgå till ca 13 700 kvm och resterande del utgöras av frivårdens och transporttjänstens yta. Det sammanlagda hyresvärdet uppgår till 54,5 mkr och båda hyresavtalen är villkorade av regeringens medgivande.

Arbetet med en ny detaljplan har pågått sedan 2018. Byggtiden är beräknad till drygt två år och preliminär inflyttning är satt till halvårsskiftet 2024.

– Behovet av nya verksamhetslokaler för häkte är stort i hela landet. Genom det nya häktet i Kristianstad kommer antalet häktesplatser att öka väsentligt. Därför är vi mycket nöjda över att vara igång med detta projekt, säger Richard Boström, kriminalvårdschef Kristianstad.

Det nya häktet kommer att innehålla 100 häktesplatser, och blir därmed ett av de största i södra Sverige. Byggnaden kommer att uppföras med höga krav på materialval och utformning samt ska miljöcertifieras enligt Breeam med mål att uppnå nivå Excellent.

– Med detta projekt omvandlar vi den gamla bangården längs med järnvägen till funktionell stadsmiljö. De nya byggnaderna som tagits fram i samarbete med lokala arkitekter, kompletterar och lyfter fram befintlig bebyggelse i området. I och med Kriminalvårdens etablering på platsen skapas Sveriges modernaste rättscentrum, säger Peter Jacobsson, projektchef Intea.

Det nya rättscentrumet kommer att uppföras i anslutning till stationen i den nordöstra delen av centrum. Den sammanlagda ytan blir 34 700 kvm. Tillsammans med Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten kommer antalet medarbetare i verksamheterna att uppgå till cirka 600 personer, varav 250 nyanställningar.