Nyheter

Tyréns tryggar Uddevallas vattenförsörjningen för framtiden

Uddevalla kommun är en expansiv västkustkommun där fritidshus mer och mer förvandlas till året-runt-boenden samtidigt som nya bostäder byggs. Detta ställer stora krav på vattenförsörjningen i kommunen och Tyréns har på uppdrag av Uddevalla kommun gjort en analys av dagens och framtidens vattenförsörjning.

Vid framtagandet av vattenförsörjningsplanen har Tyréns analyserat vilka vattenresurser som finns i kommunen och relaterat till de behov som finns idag samt vilka behov som finns i framtiden med tanke på den stora expansionen som pågår i Uddevalla. Detta för att veta vilka prioriteringar som behöver göras för att säkerställa att kommunen klarar av att uppfylla behovet av vatten i framtiden.

Prioritering av vattenresurser – metod och resultat

För att göra en prioritering av vattenresurserna använde man sig av multikriterieanalys. Detta är en metod som Tyréns vidareutvecklat för att på ett systematiskt och strukturerat sätt kunna analysera vattenresurser och prioritera dessa utifrån vissa mål och kriterier. De prioriterade vattenresurserna är sedan det som blir slutresultatet av den framtagna vattenförsörjningsplanen.

– Tillsammans med kommunen enades vi om två olika målår i arbetet. Det första målåret är 2050, då det är dit nuvarande översiktsplan sträcker sig. Fram till dess ser vi att nuvarande vattenförsörjningssystem kommer att räcka för att uppfylla behovet av vatten i kommunen.

– Det andra målåret är 2100, då det är så långt nuvarande klimatprognoser räcker. Våra analyser visar att Uddevalla kommun innan dess kommer att behöva hitta nya vattenresurser för att kunna tillgodose samhällets alla delar med vatten. Här finns det flera olika förslag, exempelvis att hämta vatten från sjön Store Väktor eller från Vänern, säger Johan Åström, uppdragsledare på Tyréns.

– Vattenförsörjningsplanen är ett viktigt underlag för kommunens översiktsplan och beslut om en långsiktig lösning av vattenförsörjningen, säger Tony Grantz, hydrogeolog och beställare på Västvatten som är Uddevalla kommuns VA-bolag.

Under framtagandet av vattenförsörjningsplanen har Tyréns och Västvatten haft ett nära samarbete. Bland annat via en workshop där olika kompetenser inom kommunen gav inspel mot det gemensamma målet, att trygga Uddevallas vattenförsörjning – nu och i framtiden.

– Vi har verkligen uppskattat det givande samarbetet med Tyréns. Deras kompetens inom området har gjort att resultatet har blivit så mycket bättre än om vi gjort vattenförsörjningsplanen själva, avslutar Tony Grantz.

Uppdraget startade i november 2019 och levereras sommaren 2020. Tyréns har bidragit med kompetenser inom hydrologi, GIS och riskanalys.