Nyheter

Planprogram för att bygga en ny stadsdel i Karlstad

Planprogrammet syftar till att möjliggöra en ny stadsdel med sammanhållen bostadsbebyggelse med tillhörande parker, förskolor, torg och ett sammanhängande gatunät med goda kopplingar till omgivande stadsdelar.

Stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad har tagit fram ett nytt planprogram för Katrineberg. Planprogrammet föreslås ersätta gällande planprogram för Grundviken då detta i stora delar är inaktuellt med anledning av Länsstyrelsens beslut att upphäva antagen detaljplan för Katrineberg.

Föreslaget nytt planprogram utesluter bostadsbebyggelse inom strandskyddat område och tar i större utsträckning hänsyn till kända naturvärden.

Programmet innebär möjlighet till en ny stadsdel med sammanhållen ny bostadsbebyggelse med tillhörande parker, förskolor, torg och ett sammanhängande gatunät. Förslaget innebär även åtgärder i strandzonen i syfte att stärka friluftslivet.

Förslag till planprogram och miljökonsekvensbeskrivning är nu föremål för samråd.