Nyheter

Inkluderande strategi när Telge Bostäder renoverar miljonprogramsområden i Södertälje

Precis som många andra kommunala bostadsbolag står Telge Bostäder inför utmaningen att underhålla fastigheter från miljonprogrammet. En av de större utmaningarna är att hyresgästerna har varierad betalningsförmåga och därför har en hållbar och inkluderande strategi som ska fungera för olika grupper tagits fram tillsammans med Ramboll

– Hos en betydande andel av hyresgästerna saknas möjlighet att betala för stora hyreshöjningar medan det hos andra finns ett intresse för att få en högre standard. Vi har därför tagit fram en inriktning och plan som på ett effektivt sätt ska tillmötesgå olika behov, samtidigt som stamrenovering behöver göras för alla, säger Peter Önnby från Ramboll som har lett arbetet med underhållsstrategin.

Telge Bostäder är måna om att fortsätta ha nöjda hyresgäster, bidra till hållbarhetsmålen, ha en hög grad av uthyrning och förutsättningar för fortsatt god lönsamhet. Strategin går i stora drag ut på att alla lägenheter ska få en bra standard men inte lyxrenoveras. Det ska också vara möjligt med vissa tillval för de som kan tänka sig en högre hyra.

– Allmännyttan ska vara öppen för alla och därför har vår nya underhållsstrategi tagit hänsyn till de önskemål som har framkommit bland hyresgästerna. Vi ska erbjuda bra och väl underhållna bostäder till en rimlig kostnad som inryms inom vårt hållbarhetsarbete, säger Pontus Werlinder, vd på Telge bostäder och Telge Hovsjö.

Ramboll har tagit del av en undersökning bland hyresgästerna och jobbat med olika fastighetsförvaltare och Telge Bostäders ledningsgrupp. Tanken är att underhållsstrategin ska mynna ut i en handbok som konkret beskriver de olika stegen i underhållsarbetet; inköp, planering, genomförande och uppföljning. När arbetet är genomfört kommer det att följas upp och utvärderas både vad gäller ekonomisk hållbarhet, ekologisk effekt och kundnöjdhet.

– Kommunala bostadsbolag brottas med att tillmötesgå uppdraget att tillgodose olika målgrupper samtidigt som ekonomiska och hållbarhetsmål ska uppfyllas. Strategin beskriver hur Telge bostäder kan tillmötesgå alla dessa mål baserat på förutsättningarna inom Telge, goda erfarenheter från andra liknande bolag samt en grundlig finansiell analys för att säkerställa den ekonomiska hållbarheten för inriktningen av strategin, avslutar Peter Önnby.