Nyheter

Förslag till lag och förordning om klimatdeklaration för byggnad på remiss

Regeringen avser att införa krav på att byggherren ska upprätta och lämna in en klimatdeklaration vid uppförande av ny byggnad från den 1 januari 2022. Syftet med klimatdeklarationen är att styra mot en minskad klimatpåverkan vid uppförandet av byggnader samt att synliggöra påverkan.

Tanken är att byggherren ska ansvara för att upprätta och lämna in en klimatdeklaration till Boverket vid uppförande av nya byggnader samt att klimatdeklarationen ska omfatta påverkan av hela byggnadens klimatskärm och samtliga bärande konstruktionsdelar och innerväggar under byggskedet.

Regeringen har skickat förslag till lag och förordning om klimatdeklaration för byggnad på remiss, Ds 2020:4. SundaHus har tagit del av remissen och skickat in ett svar. Generellt är vi positiva till remissen men framhåller att det måste finnas någon form av incitament som premierar användandet av produktspecifika data framför generiska.

Läs mer om klimatdeklarationer på Boverkets webbplats.