Nyheter

Erosionsskydd byggs i Lomma

På måndag vecka 17 påbörjas arbetena med att bygga ett nytt förbättrat erosionsskydd längs med kuststråket vid Tre- och Fyrkantdammarna i Lomma.

Erosionsskyddet byggs för att skydda kustdammarna och det fågelliv som finns där mot havets påfrestningar, men också för att säkerställa området och dess rekreationsmöjligheter för framtiden.

Dagens erosionsskydd är inte tillräckligt för att hålla tillbaka den vågkraft som stranden har utsatts för under den sista tiden. Lomma kommun vill därför hitta en lösning som håller över längre tid och är dimensionerade efter stigande havsnivåer och rådande högsta högvattenstånd.

Nytt erosionsskydd

Det erosionsskydd som ska byggas på sträckan längs med kusten består av hårda strukturer i form av stora natursten och krossmaterial. Dessa kommer att bilda en flack vall upp mot land, som blir sandfodrad och kommer att skydda promenadstråket och dammarna mot erosion och överspolning från havet.

För att få en tillräcklig dimension på erosionsskyddet ska den befintliga vall som skiljer havet och promenadstråket åt höjas. Det medför att även promenadstråket längs med kustdammarna höjs. Nivåskillnaden kan på något ställe bli upp emot ca 2 meter. Bitvis kommer det vara möjligt att gå uppe på den nya vallen som en alternativ väg. Under utformningen av det nya erosionsskyddet har man även tagit hänsyn att bevara så mycket vegetation som är möjligt.

Byggområde

Området kommer att vara avstängt och inhägnat med byggstaket under pågående byggnation. Tillfälliga gångvägar hänvisar vi till gång-och cykelbanan längs med Södra västkustvägen, med start vid Golfvägen till strax söder om badparkeringen.

Arbetena beräknas vara klara till årsskiftet 2020/2021.