Nyheter

Campus Örebro certifieras enligt Citylab

Genom ett samverkansprojekt mellan Akademiska Hus, Örebro universitet, Örebrobostäder och Örebroporten registreras Campus Örebro nu för certifiering enligt Citylab. Området ska därmed bli det första befintliga campus i landet som uppnår den hållbarhetscertifieringen.

Sedan hösten 2018 arbetar Akademiska Hus och Örebro universitet för att universitetet ska bli landets mest digitaliserade och hållbara lärosäte. Satsningen innebär att en rad konkreta åtgärder genomförs. Åtgärder som alla bidrar till att skapa framtidens innovativa utbildnings- och forskningsmiljö. Som ett led i det arbetet registreras nu Campus Örebro till certifiering enligt Citylab. Citylab som till skillnad från andra hållbarhetscertifieringar inte enbart gäller en enskild byggnad utan omfattar en hel stadsdel.

– Det kommer att bli mycket intressant att följa certifieringsprocessen. Den kommer att ge en god bild av hur långt vi har kommit i våra högt ställda ambitioner inom hållbarhet och digitalisering. Certifieringsprocessen kan också ge oss viktiga verktyg i det fortsatta arbetet, säger Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet.

15 indikatorer

För att en certifiering ska kunna genomföras måste även andra delar än själva universitetsområdet räknas in, till exempel närliggande studentbostäder, service och handel.

Akademiska Hus och Örebro universitet samverkar därför även med Örebrobostäder och Örebroporten för att tillsammans uppnå de 15 indikatorer som Citylab kräver för att ett redan befintligt område eller stadsdel ska kunna certifieras.

De 15 indikatorerna är: trygghet, tillit till grannskapet, mötesplatser, serviceutbud, blandning av bostäder, ljudmiljö, luftkvalitet, inomhusmiljö, hushållsavfall, resvanor, byggnaders energianvändning, klimatpåverkan, biologisk mångfald, dagvattenrening och översvämningsrisker.

Många positiva effekter

Arbetet med att certifiera Campus Örebro enligt Citylab innebär att campusområdet får en än tydligare och konsekvent hållbarhetsstrategi. Certifieringsprocessen innebär även att Akademiska Hus får en genomlysning av sina fastigheter.

– Citylabs certifieringssystem ger oss en bekräftelse på att de visioner, mål och arbetssätt som vi använder faktiskt leder till ett campus med hållbarhet som ledstjärna. Det lär oss också hur vi i framtiden ska bli än bättre på att ha med hållbarhetsperspektivet i alla led, säger Magnus Huss, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.