Nyheter

Bålsta C och Bålsta torg växer med bostäder, butiker, serveringar och kontor

Detaljplanen för Bålsta torg, utgör den första etappen för Bålsta centrum. Med etappen önskar Håbo kommun skapa förutsättningar för en utveckling av Bålsta med ett attraktivt och levande centrum. Planens syfte är att ge möjlighet för en levande, tät och blandad småstad. Där bostäder, butiker, serveringar och kontor, trafikområden och offentliga miljöer samt parkering (för både bil och cykel) samsas.

Trots läget invid huvudgata och järnväg står människan i fokus, inte trafiken. Den täta strukturen med blandande funktioner skapar förutsättning för en levande och trygg stadsdel såväl dag- som kvällstid.De skilda kvarteren ska variera i form, höjd och typ.

Från höghuset vid stationen, via flerbostadshus i upp till fem våningar, till stadsradhus i två till tre våningar. Därutöver ska det även finnas variation inom kvarteren. En variation av material och färg i fasaderna samt förskjutningar både i höjd och emot gata.

Det ska enkelt gå att identifiera byggnaderna från varandra och på så sätt ge en läsbarhet, karaktär och bra orienteringsmöjligheter.Bålsta torg är tätortens entrépunkt från järnvägen, och ska verka som central mötesplats och del i att länka samman åsen, Gröna dalen och Mälaren. Stockholmsvägen ges en ny gestaltning i form av breda trottoarer med möjlighet till uteservering med mera.

Som del i den levande miljön eftersträvas lokaler i bottenplan mot både torget och Stockholmsvägen.Sammantaget bedöms planen ge möjlighet för uppförande av omkring 500 till 700 bostäder i olika storlekar och upplåtelseformer.

Området på 30 hektar har idag cirka 90 boende och det finns cirka 60 verksamma företag. Genom att skapa förutsättning för en tillkommande bebyggelse som omfattar cirka 2000 nya bostäder, service, gator, parker och torg möjliggörs en levande och trygg stadsdel såväl dag- som kvällstid.

Området omfattar totalt nio etapper och genomförandetiden uppskattas till cirka 20 år.

Mer information om utvecklingen av Bålsta centrum kan du läsa häröppnas i nytt fönster (öppnas i nytt fönster).