Nyheter

170 träd måste tas bort på Östra promenaden i Norrköping

– Vår bedömning är att vi måste byta ut samtliga träd i Östra promenaden på en gång. Samtidigt behöver ledningar i marken flyttas och de asfalterade ytorna minskas för att träden ska ha bra förutsättningar att växa och må bra, säger Karin Ingemansson, landskapsarkitekt på Norrköpings kommun.

I över 100 år har promenaderna omfamnat centrala Norrköping. De planterades för att ge folket frisk luft och möjlighet till motion. Under åren har de fått ge vika för bilismens behov av breda vägar. Nu arbetar Norrköpings kommun för att rädda promenaderna för framtida generationer.

Att träden i Norrköpings promenader inte mår bra har varit känt en längre tid. Ledningsdragningar, markarbeten och trafikens utbredning gör att rötterna påverkats negativt och inte får den plats de behöver. Värst är det för träden i Östra promenaden.

Byta ut enstaka träd

För att rädda promenaderna har kommunen försökt att byta ut enstaka träd. Det har dock visat sig att de nyplanterade träden har svårt att klara sig då de större träden runt omkring tar näring och solljus.

Totat rör det sig om omkring 170 träd som ska tas bort och ersättas med 200 nya. Samtidigt planeras det för förändringar i trafiken. Till exempel föreslås det bli ett körfält för biltrafik i vardera riktningen istället för dagens två körfält i södergående riktning.

Byggas om med nya busshållplatser

Korsningen mellan Östra och Södra promenaden planeras också att byggas om med nya busshållplatser och kollektivtrafikkörfält, gång- och cykeltunneln föreslås ersättas med nya säkra övergångsställen. Nya träd ska också återplanteras här för att återskapa promenadens ursprungliga bågformade sträckning.

Idag fick tekniska nämnden information om de föreslagna åtgärderna.

– Vi ska titta närmare på trafiksituationen i Östra promenaden innan vi fattar beslut om vilka åtgärder vi går vidare med, säger Karin Jonsson (C), ordförande i tekniska nämnden.

Norrköpings promenader är sedan 1994 byggnadsminne och ska bevaras och skyddas extra. Det är Länsstyrelsen som beslutar om vilka åtgärder som får göras i Promenaderna. Under april kommer kommunen lämna in sin ansökan till Länsstyrelsen. Då med förhoppningen om att arbetet med att byta ut träden ska kunna påbörjas till hösten 2021.

Uppodling av nya lindar

I början av 2000-talet påbörjades uppodling av nya lindar som sedan dess stått på tillväxt. Nu börjar träden bli så pass stora att de är redo för att planeras ut på sin slutgiltiga plats i Östra promenaden.

– Väntar vi för länge kommer träden bli för stora för att kunna flyttas. Därför är det viktigt att vi får de tillstånd vi behöver och att vi hittar en entreprenör som kan genomföra jobbet så projektet kan komma igång som planerat, säger Karin Ingemansson, landskapsarkitekt på Norrköpings kommun.

Samhällsbyggnadskontoret arbetar med en vård- och underhållsplan som beskriver hur samtliga promenader ska skötas om och utvecklas. I planen ingår åtgärder för den kommande tioårsperioden.

– Promenaderna skapades som rekreationsområden, vi vill återskapa promederna som en parkmiljö med istället för som det är idag mer av trädrader i en trafikmiljö, säger Karin Ingemansson.