Nyheter

Västra sjöstaden i Trelleborg – en ny stadsdel vid havet

I Trelleborgs västra infart pågår ett av de större omvandlingsprojekten i Skåne – Västra Sjöstaden. Direkt vid havet skapar Kanozi Arkitekter en ny stadsdel med uppåt 1500 bostäder samt en helt unik nyanlagd 600 meter lång sandstrand längs med hela stadsdelens sträckning. I arbetsgruppen ingår arkitekterna Daniel Hohenthal och Gudny Eggertsdottir. Totalt är området 160000 m2 stort.

Västra Sjöstaden blir en blandstad med  bostäder, caféer, restauranger och handel i form av Ica Maxi.

Västra Sjöstaden sträcker sig längs Trelleborgs kust, väster om nuvarande hamnområde. Området avgränsas i väster av strandpromenaden, i öster av hamnområdet, i söder av havet och i norr av bebyggelsen norr om E6. Längre österut, i hamnens nuvarande västra del, sträcker sig sedan det kommande Sjöstaden.

Planer för området

I Fördjupningen av översiktsplanen för Trelleborg 2025 är Västra Sjöstaden tydligt utpekat som ett område att förtäta och omvandla till en ny stadsdel med blandad bebyggels

Nu tas ett planprogram fram. Syfte med planprogrammet är att beskriva och illustrera hur den nya stadsdelen kan se ut. Planprogrammet ska redovisa kvartersstruktur, gatustruktur, allmänna platser och kopplingar samt överskådlig exploateringsgrad.

Planprogrammet ska visa på vilket sätt havet kan bli mer tillgängligt i den nya stadsdelen och för övriga staden.

Kommande arbete

  • Från oktober 2018 pågår arbete med utredningar och strukturplaner.

  • Förslag till planprogrammet beräknas ställas ut för samråd våren 2020.

  • Efter samrådet sammanställs synpunkter och eventuella ändringar i planprogrammet görs.

  • Hösten 2020 beräknas Kommunfullmäktige godkänna planprogrammet.

  • Under våren 2021 och en tid framöver, fortskrider arbetet med att upprätta detaljplaner.