Nyheter

Ny forskning: Människor över hela världen föredrar varierad och småskalig arkitektur med mjuka former och varierade färger

En brittisk studie från 2017 (Sereshine, Preis & Moat) pekar på att människor mår bättre av att vistas i miljöer som är estetiskt tilltalande, något som även får stöd från en studie av neuroforskaren Colin Ellard (2015).

Detta är en viktig del att tänka på både vid stadsplanering, renoveringar och nybyggnationer.

Fasadens betydelse

En viktig grundsten i arkitekturen är byggnaders fasader. Utöver att byggnader behöver fylla sina funktionella krav, behöver de också ta hänsyn till de psykologiska faktorer som skapar mervärde.

Studier av bland annat Lena Steffner (2009) visar att fasader på stora byggnader borde delas upp och ge intrycket av att vara flera mindre byggnader. Detta för att monotona och storskaliga fasader som är repetitiva påverkar oss negativt och gör oss oroliga, missmodiga och irriterade.

Samtidigt påverkar intressanta och komplexa, aktiva, fasader oss positivt och gör oss glada, upplivade och trygga. Människor över hela världen föredrar varierad och småskalig arkitektur med mjuka former och varierade färger, vilket Catharina Sternudd funnit i sin avhandling Bilden av småstaden.

Aktiva fasader för ett aktivt samhälle

Fasader påverkar även hur sociala vi är.

En studie som tas upp av oberoende forskningsinstitutet CREATE Streets i sin bok Heart in the right street visar att en vilsen turist har en fem gånger större chans att få hjälp framför en så kallad aktiv fasad:

En fasad som är småskalig, intressant och detaljerad, är att föredra framför en fasad som saknar dessa egenskaper.

Samtidigt var de som hjälpte turister mer benägna att låna ut sin mobiltelefon och följa med och visa vägen till turistens destination framför aktiva fasader. Aktiva fasader som är uppdelade och ger intryck av flera småskaliga byggnader skapar alltså ett socialare klimat för förbipasserande människor.

De bör även innehålla olika verksamheter för att göra en stadsmiljö levande.

En levande, aktiv stadsmiljö leder även till minskad kriminalitet och ekonomiska och hälsomässiga fördelar.

Knyta an till historien

När nya hus byggs bör områdets estetik tas i beräkning. Detta för att den lokala identiteten visat sig vara mycket viktig för människor. 85 procent av de tillfrågade i en studie svarade att respektera historisk form var det viktigaste vid nybyggnationer. Byggnader som sticker ut i ett kvarter ger ett identitetslöst och hotfullt intryck. Områden som bevarar sin historiska identitet upplevs som trygga. Människor mår bra av att kunna identifiera sig med ”sitt eget” kvarter, gata eller byggnad.