Nyheter

Göteborg växer ihop med Trollhättan/Uddevalla

Göteborgs arbetsmarknadsregion har växt ihop med Trollhättan/Uddevalla enligt SCB:s senaste statistik. Därmed bor nu 1,4 miljoner invånare i pendlingsregionen, något som stärker förutsättningarna för tillväxt i hela regionen. Med en ny järnväg till Borås skulle regionen kunna bli ännu starkare.

Hög tillväxt

Göteborgsregionen har under de senaste tio åren haft en exceptionell hög tillväxt. Antalet sysselsatta växer snabbare i regionen än i övriga riket, arbetslösheten är sedan fem år lägst bland storstadsregionerna, exporten har ökat kraftigt och en tredjedel av landets totala FoU-investeringar i privat sektor sker i Göteborgsregionen.

Frågan är vad allt detta beror på?

– Det finns flera förklaringar. Först och främst har näringslivet gått bra men mycket tyder också på att Göteborgsekonomin just nu genomgår ett systemskifte – från industristad till kunskapsstad och från att vara en stor svensk region till att bli en europeisk storstadsregion, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg

Europeisk storstadsregion

Ett tydligt tecken på att Göteborg nu kan ses som en europeisk storstadsregion är att den funktionella regionen som definieras av pendling nu även innefattar Uddevalla och Trollhättan. Den kraftigt ökade inpendlingen från Trollhättan till Göteborg innebär att Göteborgs arbetsmarknadsregion enligt SCB:s definition nu förstoras med Trollhätteregionens cirka 225 000 invånare. Därmed bor nu 1,4 miljoner invånare i arbetsmarknadsregionen.

Mellan 2011 och 2018 ökade arbetspendlingen från Trollhättan till Göteborg med cirka 90 procent. Den nya motorvägs- och järnvägsförbindelsen mellan Trollhättan och Göteborg som stod klar för några år sedan ligger sannolikt bakom den starka ökningen.

Varför är storleken på regionen så viktig?

– Att pendlingsregionen skall växa har varit en medveten prioritering sedan början av 2000-talet. Då omfattade pendlingsregionen cirka 900 000 invånare. När marknadsplatsen “Göteborg” nu växt med en halv miljon ytterligare invånare stärks tillväxtförutsättningarna på en strukturell nivå, säger Henrik Einarsson

Några exempel:

  • företagen får lättare att rekrytera, man kan söka av i större områden

  • mångfalden av olika företag som samspelar ökar

  • företag som blir mer konkurrenskraftiga skapar större värden som tillförs den regionala ekonomin genom skatt och lön

  • individen får tillgång till en större jobbpool och fler boendealternativ

Satsning på motorväg- och tågförbindelser

– Därför är det glädjande att se att satsningen på den nya motorvägs- och tågförbindelsen till Trollhättan fått sådan positiv effekt. Och den ökade rörligheten av kompetenser gynnar inte bara Göteborgsregionens arbetsmarknad utan även Trollhättans kommun med omnejd. Notera att pendlingen från Göteborg till Trollhättan också ökat. Den ökningen syns inte i övriga stråk där det inte byggts ny infrastruktur.

Infrastrukturen har också möjliggjort en expansion inom fordonsindustrin. Under senare år har fordonsindustrin gått för högvarv och anställt flera tusen. Många av dessa ingenjörer kommer just från Trollhättan.

Att förbättra pendlingsmöjligheterna mellan Göteborg och Borås skulle få liknande effekter som infrastruktursatsningarna på sträckan Göteborg-Trollhättan menar Henrik Einarsson

– Framåt 2025 kan även Boråsregionen med drygt 200 000 invånare ingå i arbetsmarknadsregionen. Stråket Göteborg-Borås är redan i dag ett av landets största pendlingsstråk men restiden är lång. Med nödvändiga satsningar på infrastrukturförbättringar, det vill säga järnväg mellan Göteborg och Borås, öppnas nya möjligheter och det skulle ge regionen ytterligare en vitamininjektion och förbättrad konkurrenskraft.

Göteborg växer

Samtidigt växer Göteborgs direkta stadskärna i snabbare takt än både stad och region i stort. Utvecklingen följer därmed den antagna tillväxtstrategin för regionen. Där pekas två strategier ut: förtäta stadskärnan och förstora regionen.

Målet enligt tillväxtstrategin till 2030 är att man skall skapa en gemensam arbetsmarknadsregion kring Göteborg med 1,8 miljoner invånare.

– I ett längre perspektivjobbar vi även på att binda ihop stråket Hamburg- Köpenhamn-Malmö-Göteborg-Oslo till en megaregion. En sådan utveckling skulle ge Göteborg en än mer strategisk position och sannolikt bidra till fler jobb i regionen, säger Henrik Einarsson.

*Definition pendlingsregion: Med pendlingsregion (eller arbetsmarknadsregion) menas en funktionell regionindelning som baseras på hur invånare rör sig till och från arbetet istället för administrativa gränser. När pendlingen mellan ett antal kommuner når en viss nivå anses dessa kommuner ha en gemensam arbetsmarknad. Beräkningarna görs av SCB och vart femte år uppdateras den officiella indelningen av landets pendlingsregioner.

Bild av TheoRivierenlaan från Pixabay