Nyheter

Malmö kan slopa kravet på bilparkeringar för den som bygger nytt där det finns kollektivtrafik

Kravet på att ordna bilparkering kan sänkas för den som bygger bostäder där det finns bra alternativ till bil. Exempel på det är kollektivtrafik i närheten och om fastighetsägaren erbjuder andra mobilitetsalternativ. Det föreslår tekniska nämnden.

Tekniska nämnden fattade idag beslut om sitt yttrande för Malmö stads nya strategier, norm och policy för parkering.

Vid byggen av nya bostäder blir normen flexibel för antalet parkeringsplatser som måste byggas. Det ska vara enkelt att transportera sig till och från bostaden och det får gärna göras på andra sätt än med egen bil. Fastighetsägare kan, genom att erbjuda tilltalande mobilitetsalternativ som cykelpool, bilpool eller reskort för kollektivtrafik, minska sitt åtagande att ordna platser för bilparkering.

För byggande av flerbostadshus i de centrala delarna av Malmö kan kravet på bilparkering helt slopas om fastighetsägaren erbjuder omfattande mobilitetsåtgärder. I andra delar av staden, som också har god tillgång till kollektivtrafik, kan kravet minska med 70-80 procent. Vid byggen av villor ska parkering alltid ordnas, på den egna tomten eller på gemensamma ytor i området.

– Vi ska bygga 27 000 nya bostäder de närmaste åren, många av dem nära viktiga knutpunkter för kollektivtrafiken. Då kan vi inte fastna i ett gammalt synsätt om att alla vill köra egen bil. Med mer flexibla krav på parkering får vi ner byggkostnader och får plats till annat som gör staden trivsam för alla, säger Andreas Schönström (S), tekniska nämndens ordförande.

– Vid lägen där det finns mycket bra kollektivtrafik som också används av Malmöborna så finns inte ett lika stort behov av parkeringsplatser. Samtidigt ser vi en växande efterfrågan på andra klimatsmarta mobilitetslösningar som vi vill främja. Därför vill vi ha en flexibilitet i parkeringskraven, säger Marja Harborn (L), tillförordnad 1:e vice ordförande i tekniska nämnden.

I den nya inriktningen poängteras att bilägare i högre utsträckning ska bära sina kostnader för parkering. Kostnaden bör inte bakas in som en odefinierad del av en månadshyra eller månadsavgift för bostad. För den som behöver parkering ska främst anläggningar likt parkeringshus eller garage användas framför att gator på allmän platsmark används.

– Malmö växer genom förtätning med utbyggnad innanför Inre ringvägen. Då går det inte att fortsätta som förr och låta gatorna också vara gratisparkering för bilar. Det blir för trångt när vi även behöver plats till cykelstråk, busstråk och grönska. För den som behöver bil ska det finnas parkeringshus i närheten, säger Andreas Schönström (S).

– Att flytta över fler parkeringar från gator till parkeringshus skapar möjligheter att både förtäta staden och att skapa en grönare stad. Det ger oss helt enkelt möjligheter att använda de begränsade ytor som finns på ett mer effektivt sätt, säger Marja Harborn (L).

Parkeringshus får ökad betydelse i staden. De kommunala parkeringshusen i Parkering Malmös regi ska göras om till mobilitetshus – ett uppdrag som gavs i Malmö stads budget för 2020. Mobilitetshusen ska bli samlingspunkter för olika delningstjänster och trafikslag, såsom eldrivna bilar, mopeder och hyrcyklar, med enkelt bokningssystem. Här kan också finnas andra tjänster som paket- och varuutlämning.

– Malmö ska vara ledande för nya idéer lösningar inom mobilitet. För att delningstjänster och kollektivtrafik ska vara lockande måste de vara enkla och bekväma att använda när behovet uppstår. Den omställningen kräver att alla aktörer drar åt samma håll, säger Andreas Schönström (S).


– Att vi förändrar hela synsättet på mobilitet är väldigt angeläget. Det är inte många som tänker på det, men när E-handeln ökar så behöver vi hitta nya logistiska lösningar för den ökningen. Där kan mobilitetshusen vara en pusselbit, samtidigt som de bidrar till enkelhet och hållbarhet, säger Marja Harborn (L).

Den nya policyn och normen för mobilitet och parkering i Malmö beslutas av kommunfullmäktige.