Nyheter

Umeå växer: Ny skola, idrotts- och fritidsanläggningar projekteras

Nu pågår samråd för en del av naturområdet mellan Tomtebo och Carlshem i Umeå. Där planeras bland annat för en ny skola samt idrotts- och fritidsanläggningar. I planen finns även en förlängning av Malmvägen med anslutning till Tomtebovägen.

Umeå är en expansiv stad och i takt med att staden växer ökar behovet av skol- och idrottsanläggningar. Behovet är extra stort i de östra stadsdelarna och det är därför som kommunen valt att utreda möjligheten att bebygga området mellan Carlshem och Tomtebo, säger Nelli Nilsson, planarkitekt.

Skolan som planeras i området är en högstadieskola samt eventuellt särskola. Detaljplanen ger även möjlighet att bygga fritidsgård och bibliotek. En idrottshall, fotbollsplaner och ytor för spontanaktivitet finns med i planförslaget. Skolan, idrottshallen och en fotbollsplan ingår i genomförandets första etapp, fler fotbollsplaner kan bli aktuella i ett senare skede. I den norra delen av planområdet planeras för en mindre andel bostäder samt för ett gruppboende och en förskola.

Malmvägen förlängs till Tomtebovägen

Malmvägen ska enligt förslaget förlängas mot Tomtebovägen för att skapa en god anslutning till det nya området och avlasta cirkulationen mellan Tomtebovägen och E4. Då Malmvägen går genom det nya området och förbi den planerade skolan kommer vägen att få en stadsmässig utformning. En ny gång- och cykelväg kommer att löpa parallellt med Malmvägen och bli ett genare alternativ för många gående och cyklister till och från Tomtebo.

Grönområdet mellan Tomtebo och Carlshem används flitigt för friluftsliv och rekreation. Här finns bland annat skidspår, mountainbikespår och en pulkabacke. Mountainbikespårets nuvarande sträckning påverkas av den planerade skolan och fotbollsplanerna.

För att minimera planens påverkan på spåret föreslås att delarna som påverkas av planen omlokaliseras till befintliga stigar. Skogsstigar inom planområdet bevaras så lång det är möjligt. Pulkabacken söder om Malmvägen tas i anspråk för den nya bebyggelsen. Östra kullen (Sopberget i folkmun) har stor potential och kan iordningställas för att ersätta Pulkabacken som försvinner.

– Planförslaget skapar nya rekreationsvärden inom området, etablering och utvecklig av idrottshall, fotbollsplan och andra ytor för organiserade- och spontana fritidsaktiviteter och kultur. Det bidrar till att områdets utbud av rekreation och kommunal service ökar, säger Nelli Nilsson, planarkitekt.

Bild av crayolamarce0 från Pixabay