Nyheter

Avfallspannan vid Korstaverket byggs om

Torsdagen den 20 februari tog styrelsen för Sundsvall Energi beslut om en ombyggnation av avfallspannan vid Korstaverket. Investeringen, som genomförs under förutsättning att ett ändrat miljötillstånd erhålls, medför att bolaget kommer att lämna en tillståndsansökan till Länsstyrelsen.

– Det här är ett strategiskt beslut fattat på miljömässiga och ekonomiska grunder. Genom att satsa på en hållbar uppgradering av vår avfallspanna förbättrar vi framförallt vår miljöprestanda, säger Anders Jonsson, VD vid Sundsvall Energi.

Som ett led i att ytterligare effektivisera verksamheten och verka för ett hållbart Sundsvall söker Sundsvall Energi om ett ändrat miljötillstånd som innebär att den tillförda effekten på avfallspannan ökas från 60 MW till maximalt 84 MW. Den tillståndsangivna gränsen för verksamheten på högst 260 000 ton avfall per år lämnas oförändrad.

– I dagsläget har vi tillstånd att energiåtervinna 260 000 ton avfall fördelat på två pannor, säger Anders Jonsson. Det vi nu önskar göra är att lägga hela tillståndet på den nyare pannan som har en bättre miljöprestanda och en effektivare rökgasrening än den äldre. Det här medför bland annat att utsläppen av kväveoxider kommer att minska vid sökt alternativ i förhållande till ett så kallat nollalternativ*.

En ombyggnad av avfallspannan innebär att den äldre avfallspannan från 1984 avvecklas.

– Nackdelen med den äldre pannan, förutom sämre miljöprestanda, är att avfallsbränslet måste förbehandlas genom krossning och sortering, vilket bland annat innebär att avfallet först måste köras till Blåberget innan det kan transporteras till Korstaverket, säger Anders Jonsson.

Med anledning av investeringsbeslutet följer nu en process med samråd och miljökonsekvensbeskrivning. Planen är att en ändringsansökan till Mark- och miljödomstolen kan lämnas innan sommaren.