Nyheter

Nya Radonboken ute nu – Befintliga byggnader är uppdaterade med anledning av EU:s nya strålskyddsdirektiv

Den nya utgåvan av Radonboken – Befintliga byggnader är en uppdatering av den bok som gavs ut 2014. Europeiska unionens ministerråd har beslutat om nya säkerhetsnormer för skydd mot joniserande strålning (rådets direktiv 2013/59/Euratom). Dessa bestämmelser trädde i kraft 1 juli 2018, därför görs nu en uppdatering av Radonboken.

Radon utgör den största strålrisken i Sverige och vi utsätts alla för den, både i hemmet och på arbetsplatsen. Källorna till radon kan vara mark, byggnadsmaterial eller dricksvatten.

Radonboken – Befintliga byggnader är uppdaterad med anledning av EU:s nya strålskyddsdirektiv (2013/59/Euratom) som har implementerats i svensk lagstiftning.

Ändringen berör framförallt radon på arbetsplatser. Även delen om radonbidrag har uppdaterats. I boken beskrivs utförligt hur man väljer rätt åtgärder för att sänka radonhalterna i olika typer av byggnader. Den tar upp de olika radonkällorna och hur man mäter radon, hur en riskanalys görs, samt myndigheternas föreskrifter med mera. Boken används även som kursmaterial.

Boken vänder sig till dem som i sin yrkesutövning arbetar med radonfrågor. Men även till dem som av annan anledning vill få fördjupade kunskaper om radon i mark och byggnader.

Arbetet med revideringen av denna utgåva av Radonboken – Befintliga byggnader, har utförts på teknik och konsultföretaget Bjerking AB. Utgivningen sker i samarbete med AB Svensk Byggtjänst.

FAKTA

Omslag: Anki Björklund
Grafisk form: Beate Pytz
Förlag: AB Svensk Byggtjänst
Antal sidor: 228
Limbundet mjukband, fyrfärg, illustrerad

Bild av olafpictures från Pixabay