Nyheter

Marknadens mest energieffektiva sandwichpaneler

En sluten cellstruktur och unik tillverkningsteknik i QuadCoreTM, ger marknadens bästa värde gällande termisk prestanda för sandwich- paneler.

Med denna produkt uppnår Kingspan ett lambda-värde på endast 0,018 W/m·K. Det ger upp till 20 procent förbättrad termisk prestanda jämfört med annan PIR-isolering och upp till 50 % bättre termisk prestanda än produkter med mineralullskärna.

Som ett resultat ger QuadCoreTM-tekniken en minskad energi- förbrukning vid uppvärmning och kylning av din byggnad, vilket skapar betydande energibesparingar. Vi garanterar att sandwich- paneler med QuadCoreTM behåller sina värmeisoleringsegenskaper och termiska prestanda hos kärnan under en period av 40 år.

BRANDPRESTANDA
I verkligheten är röken den största risken vid brand. Därför är det viktigt att minimera utvecklingen av rökgaser och därige- nom förebygga skaderisk för människor. QuadCoreTM-isolering har enligt EN13501-1 lägre rökgasutveckling än kraven för att uppnå B-s1, d0.

QuadCoreTM är den första slutna cell-isoleringen i världen som certifieras enligt FM Global brandprestandacertifiering: FM 4882 – Innervägg och takpanel i klass 1, och är certifierad för rökkänsliga utrymmen. Samtidigt uppfyller panelerna krav från UK Insurance: LPS 1181 Del 1 och LPS 1181 Del 2.

LÅG VIKT


QuadCoreTM-isolering är ett slutet cellstrukturmaterial med ³ 95 % slutet cellinnehåll. QuadCoreTM väger bara en tiondel av en likvärdig mineralullsisolering vid samma U-värde.

Panelerna har samma och i enskilda fall bättre termiska och mekaniska egenskaper trots en låg vikt. En lägre vikt och tjock- lek bidrar till lägre transport- och byggkostnad samt mindre miljöpåverkan. Detta möjliggör en mer kostnadseffektiv montering, stomkonstruktion och infästning.

UPP TILL 30 % HÖGRE MEKANISK PRESTANDA


QuadCoreTM är resultatet av ett unikt recept och egenutvecklad tillverkningsprocess. Den uppnås tack vare en hybridteknik med ett unikt recept och avancerad produktionsteknologi. Baserat på en kontinuerlig produktionsprocess som formar mikroceller. Därigenom skapas en solid och styv isolering jämfört med en mineralullskärna. Vid tillverkning av Kingspans sandwichpaneler uppnås högre vridstyvhet och möjlighet till längre spännvidd jäm- fört med en mineralullspanel. Som ett resultat kan QuadCoreTM sandwichpaneler lätt uppfylla specifika belastningsförhållanden jämfört med isolerade paneler med öppen cellteknik. Det betyder att arkitekter kan använda tunnare paneler med bättre prestanda. Denna möjlighet gör att byggherrar kan spara pengar och få optimal kvalitet och funktionalitet.

MILJÖVÄNLIG ISOLERING


Dagens byggnation kräver miljövänliga materialval, inom Kingspan finns en grön linje både gällande våra produkter och vårt dagliga arbete. Därför är vår QuadCoreTM-kärna helt miljövänlig, det innehåller inte freoner och är fritt från CFC och HCFC. QuadCoreTM finns inte med på röda listan och har 3:e parts verifiering enligt EN 15804.

QuadCoreTM-produkter har mycket låg påverkan på den globala uppvärmningen och noll ODP. Samtliga QuadCoreTM-produkter är miljövänliga och 100 procent återvinningsbara. Genom att använda QuadCoreTM i dina projekt bidrar du till gröna byggnads- bedömningar som BREEAM, LEED och DGNB.

FIBERFRI

Under byggnadsprocessen exponeras du för isoleringen i dina sandwichpaneler. Flertalet arbetsroller hanterar isoleringen. QuadCoreTM är en solid fiberfri isolering som ej irriterar vid hud- kontakt – i motsats till mineralullsfibrer. Materialet irriterar ej heller luftvägarna eller ögonen och kräver därför ej heller andnings- skydd. Mineralull är klassat som ett hudirriterande material under EU-direktivet för farliga dammpartiklar.

HÅLLBARHET AV PRESTANDA


Den slutna cellstrukturen i QuadCoreTM hjälper isoleringsskummet att hålla värme-, brand- och mekanisk prestanda stabil under alla miljöförhållanden under flera år av exponering. Väder- förhållanden påverkar inte – prestandan är alltid perfekt utan att förlora någon av dess egenskaper.

En annan fördel är diffusionstätheten i den slutna cellstrukturen i QuadCoreTM, som förhindrar utvecklandet av mögel och svamp under hela livslängden. Som ett resultat bidrar det till att spara energi och förutse kostnader tack vare att u-värdet kommer att vara oförändrat. I jämförelse med isoleringsmaterial med öppen cellstruktur där det finns risk för försämrad isoleringsförmåga beroende på fuktgenomträngning och fuktkänsliga material.